Αποθήκευση

1. Αποθήκευση, ξηρού ή ψυχρού φορτίου, σε ραφαρίες “Back to Back” καθώς και σε ψυκτικούς θαλάμους.

2. Βάσει διαδικασιών ISO και HACCΡ

3. Τήρηση FIFO, LIFO, FEFO

4. LOT με πλήρη ιχνιλασιμότητα έκαστης παρτίδας

5. Παλετοποίηση

6. Γενική και Κυκλική απογραφή αποθεμάτων

7. On-line ενημέρωση για τα διαθέσιμα αποθέματα ανά Πελάτη ανά SKU

 

2013 Sonel A.E.